کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از پایان شمارش دستی آرای حوزه های مورد تجدیدنظر در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور خبر داد.