کابینه پاکستان بعد از چراغ سبز اولیه برای از سرگیری تجارت برخی اقلام با هند؛ موضع خود را مجدداً تغییر داد و گفت هر گونه تجارت با دهلی در گرو به رسمیت شناختن حق خودمختاری کشمیر است.