پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان وارد پایتخت عراق شد.