نخست وزیر ارمنستان مدعی شد که جمهوری آذربایجان با ایجاد تنش‌های مرزی به دنبال اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی این کشور است.