سفیر ایران در دوحه گفت که پاسخ رئیس جمهور به نامه اخیر امیر قطر را تقدیم مقامات وزارت خارجه این کشور کرده است.
روحانی به نامه امیر قطر پاسخ داد