در حالی که وارد پنجمین روز پاسخ ایران به متن پیشنویس اتحادیه اروپا در رابطه با مذاکرات احیای برجام هستیم، اما تاکنون آمریکایی ها اعلام کرده اند که در حال بررسی پاسخ ایران هستند و روند پیش روی مذاکرات هسته ای دچار ابهام و تردیدهایی شده است.