پارلمان کوزوو «عثمانی سادریو» را به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب کرد.