مفهوم پادمان در موضوع‌های مربوط به فعالیت‌های هسته ای بسیار شنیده  می‌شود؛ اما به طور دقیق منظور از پادمان چیست؟ پادمان در فارسی به معنای نظارت و حراست کردن است و اسم مصدری است که از ریشه فعل پاییدن گرفته شده‌است.