سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرد.