ووهان چین، شهری که زمانی مرکز پاندمی جهانی کرونا بود، در ۳ ماهه اول ۲۰۲۱، یک سال پس از اینکه بحران کرونا اقتصاد چین را فلج کرد، با جهش ۵۸.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی روبرو شد.