اعضای سنا با ۵۶ رای موافق در برابر ۴۲ رای مخالف، شرمن را را به عنوان معاون وزارت خارجه آمریکا برگزیدند.