شاهدان عینی از وقوع چندین رشته انفجار در شهر موصل در مرکز استان نینوا خبر دادند.