وقوع زلزله نسبتا شدیدی در بالیک اسیر بخش وسیعی از مناطق عربی ترکیه را لرزاند.