شامگاه امروز دو انفجار در منطقه دشت برچی غرب کابل، پایتخت افغانستان رخ داده است.