منابع خبری از وقوع انفجار شدید در منطقه «الدوره» در بغداد خبر دادند.