برخی منابع خبری از وقوع انفجاری مهیب در یک نقطه مرزی بین لبنان و سوریه خبر دادند.