رسانه‌های محلی افغانستان از وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر کابل خبر می‌دهند.