منابع خبری از آتش سوزی گسترده در بازاری در مرکز پایتخت عراق خبر دادند.