وزیر انرژی سابق آمریکا که در شکل‌گیری توافق هسته‌ای برجام نقش ایفا کرد گفت وقت دولت فعلی این کشور برای دیپلماسی با ایران رو به اتمام است.