پس از چند روز درگیری، اوضاع در مرز ارمنستان از سوی مقامات این کشورر آرام گزارش شد.