یک وزیر دولت مصر گفت: ما برای حداکثر ۷ ماه آینده گندم ذخیره داریم.