وزیر خارجه چین گفت: امیدواریم که طرف آمریکایی درک درست و بی طرفی از چین داشته باشد و به یک سیاست منطقی و عملگرایانه درباره چین بازگردد.