شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر وارد بغداد پایتخت کشور عراق شد.