وزیر خارجه بحرین خواستار تغییر رفتار حزب الله لبنان شد.