وزیر خدمات بهداشتی و انسانی آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد.