ناصر آل محمد الصباح، وزیر امورخارجه کویت شنبه شب گفت: سفرم به لبنان برای اعتمادسازی دوباره با بیروت است.