وزیر امورخارجه لبنان گفت: اختلاف بین کشور‌های دوست با تحمیل زور حل نمی‌شود و این درباره لبنان و عربستان صدق می‌کند.