«ندیم الزهاوی» وزیر توزیع واکسن کرونا در انگلیس،اظهار داشت: تا کنون در سراسر جهان حدود ۴۰۰۰ نوع مختلف ویروس کرونا که باعث بیماری کرونا می شود، کشف شده است.