وزرای خارجه آمریکا و عربستان در تماسی تلفنی درباره موضوعات دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.