پس از پاسخ ایران به اتحادیه اروپا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کردیم.