فرهنگِ حاکم بر کشور‌های مختلف، تاثیر قابل توجهی بر نوعِ مواجهه موثر آن‌ها با پدیده شیوع ویروس کرونا داشته است. در این راستا، هر چه میزانِ فردیت و نابرابری در قدرت در کشور‌های مختلف نظیر آمریکا، بیشتر بوده، میزان تلفات و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نیز در آن ها، بالاتر بوده است.