سخنگوی کاخ سفید در واکنش به هشدار نهاد‌های امنیتی از احتمال تکرار خشونت علیه کنگره آمریکا، گفت افراط‌گرایی خشن داخلی به پایان نرسیده است.