سخنگوی دولت ژاپن به آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی در ایران واکنش نشان داد.