در ادامه واکنش ها به کودتای نظامی در میانمار، بوریس جانسون نخست زیر انگلیس چیرگی ارتش بر قدرت در میانمار را محکوم کرد.