مادر شاهزاده حمزه، ادعا‌های مقامات اردن علیه پسرش مبنی بر دخالت در اقدامات بی ثبات کننده را به شدت رد کرد.