روسیه در پاسخ به اتهام‌زنی علیه دیپلمات‌های خود در بلغارستان گفت، چنین اقدام‌هایی به روابط سازنده بیشتر با روسیه کمک نمی‌کند و مسکو حق پاسخگویی را محفوظ می‌دارد.