مجله «تایم»، «زنان ایران» را به عنوان «قهرمان سال ۲۰۲۲» جهان برگزید.