ائتلاف الفتح عراق به تلاش سفارت آمریکا در بغداد برای برگزاری مانور نظامی واکنش نشان داد و آن را دلیل آشکاری بر نقض حاکمیت ملی عراق دانست.