در هفته ای که گذشت واکسن های فایزر و آسترازنکا تحویل داده شده به عراق در استان های این کشور توزیع و واکسیناسیون بصورت محدود آغاز شد و در همین حال داده های امروز وزارت بهداشت حاکی از کاسته شدن تب کرونا در عراق است.