سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه از مرگ دست کم ۳۴ مهاجر در پی واژگونی قایق حامل این مهاجران در ساحل جیبوتی خبر داد.