واژگونی یک قایق در جمهوری دموکراتیک کنگو دستکم ۶۰ کشته برجا گذاشت.