منابع امنیتی عراق از دستگیری شماری از تروریست ها و کشف یک انبار مهمات آنها در عملیات جداگانه خود در مناطق مختلف این کشور خبر دادند.