گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، گرسنگی و قحطی را واقعیت‌های ویرانگر درگیری‌ها دانست و از کشورها خواست پایان دادن به درگیری و نه کاهش تاثیر آن را اولویت سیاست خارجی خود قرار دهند.