هوادارن جریان صدر عراق‌ وارد ساختمان پارلمان عراق شدند.