هند بامداد یکشنبه یک موشک حامل ۳۶ ماهواره برای اینترنت پرتاب کرده است.