مشاور عالی نظامی دولت انگلیس گفته کشور‌های همسایه ایران امیدوارند دولت جدید آمریکا بخش‌هایی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران را حفظ کند.