دولت هلند روز جمعه (۷ اکتبر/ ۱۵مهرماه) از همه اتباع خود خواسته از ایران خارج شوند.