۱۰ نفر از وزرای دفاع پیشین آمریکا در ارتباط با هر گونه مداخله ارتش در تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هشدار دادند.