متونی که تصویب شده است، راهکار است و منعکس‌کننده منافع، وضعیت، تناقضات و وضعیت اراده سیاسی فعلی در جهان است
دبیر کل سازمان ملل به رغم حصول توافق در نشست گلاسکو نسبت به وقوع فاجعه آب‌و‌هوایی هشدار داد.