وزیر بهداشت فرانسه با توجه به شیوع روزافزون انواع ویروس‌های جهش یافته کرونا و بخصوص ویروس انگلیسی در کشورش درباره وقوع موج جدید قدرتمند کرونا در صورت اقدام نکردن دولت هشدار داد.